Ver­slag van het be­stuur

Be­stuur

Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten (SSRP)
Beschermvrouwe Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix
Opgericht in 1955

Dit Jaarverslag is een verslag van alle activiteiten van de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten in 2018. Veel van deze activiteiten zijn uitgebreid op onze website www.ssrp.nl beschreven. Daar waar nuttig, kunt u voor de verdere uitleg doorklikken naar de betreffende artikelen en informatie op de website.

Het bestuur van de Stichting

M.L.A.M. (Maarten) van Hezik,
voorzitter
 
Namens Koninklijke Nederlandse Zeil en Roeivereniging
en Koninklijke Roei- en Zeil Vereeniging De Maas
C.J.M. (Ineke) Verkaaik - Hogervorst,
vicevoorzitter, communicatie en PR

 
Namens Koninklijke Watersportvereniging Sneek
en Vereniging Fries Scheepvaart Museum
Vertegenwoordiger in AB-FVEN
M.P.G.M. (Matthijs) Gorgels,
secretaris
 
Namens Vereniging Vrienden van het Zuiderzeemuseum
en Comité Regionale Friese Reünie
IJ. (IJsbrand) Dijkstra,
penningmeester
 
 
O. (Olav) Loeber

 
Namens Koninklijke Zeilvereniging Oostergoo
en Vicevoorzitter in FVEN
J.A. (Jan) Eissens Stamboekbeheer en Webmaster

Criterium Commissie

P. (Peter) Tolsma Voorzitter
G.H. (Gerard) Feikema Beoordeling ontwerpen
J. (Jan) Feikema Beoordeling ontwerpen
E. (Erik) Pluimers Schouwer
W. (Willem) Scholtes Schouwer
P. (Pieter) Duyvis Schouwer
C. (Casimir) van der Post Schouwer


Beroepsraad

G. (Gerleen) van Saarloos Lid
F. (Frits) Loomeijer Lid
J.P.M.C. (Jo) Gorgels Lid
M. (Meine) Dijkstra Lid


Raad van Advies

J. (Koos) van den Heuvel Voorzitter
R. (Romeo) baron van der Borch tot Verwolden Lid
G. (Gerard) ten Cate Lid
P. (Peter) Hamer Lid
E. (Elisabeth) Spits Lid


Administratie SSRP

Rita Eissens, Regattaweg 100, 9731 NA Groningen,
Tel. 050-4094094, e-mail administratie@ssrp.nl

Verantwoording

Uitgave Jaarverslag SSRP
Coördinatie Rita Eissens
Foto omslag: Winterbijeenkomst 2018 in het Maritiem Museum Rotterdam Jan Eissens                                                                                                                                                 
Foto’s: Theo Kampa, Jan Eissens e.a.
Goed onderhouden schepen in het depot van het Zuiderzeemuseum (foto Jan Eissens)
Goed onderhouden schepen in het depot van het Zuiderzeemuseum (foto Jan Eissens)

De SSRP  heeft als doelstelling 'het behouden van de traditionele Ronde en Platbodemjachten'

Voor­woord

We mogen best tevreden zijn over 2018

We mogen best tevreden zijn als bestuursleden van de Stichting Stamboek Rond- en Platbodemjachten over de activiteiten in het afgelopen jaar 2018. We proberen de aandacht die de Rijksoverheid begint te ontwikkelen voor het varend erfgoed zo goed mogelijk te ondersteunen via de koepelorganisatie waar we deel van uitmaken, de Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN). Om deze koepelorganisatie ook bestuurlijk te versterken is vanuit het SSRP-bestuur extra menskracht geleverd.

Het aantal ingeschreven schepen is weer gestegen door de voortdurende aandacht die we vragen en ook krijgen op verschillende plekken en in de media. Dankzij de jaarlijkse financiële bijdragen van onze donateurs en adverteerders, op onze zeer druk bezochte website, kunnen we blijven investeren in het bijhouden en uitbreiden van ons elektronisch Stamboek en een financieel gezonde organisatie blijven. Omdat we regelmatig ook van bestuursleden wisselen, hebben we alle werkwijzen binnen de organisatie goed gedocumenteerd, zodat deze werkzaamheden makkelijker overgedragen kunnen worden. De criteria waaraan de aangemelde schepen moeten voldoen om ingeschreven te kunnen worden in het Stamboek zijn ook in het afgelopen jaar wederom goed bestudeerd en waar noodzakelijk aangepast.

Interessante discussies met onze Raad van Advies over de toekomst van het varende erfgoed en onze rol daarin, hebben weer tot nieuwe initiatieven geleid. Onze jaarlijkse bijeenkomst met de donateurs waarin we een verantwoording geven van onze activiteiten en die we, indien mogelijk, combineren met de locatie van een van onze oprichters was in Rotterdam zeer geslaagd te noemen, als we afgaan op de positieve reacties van de deelnemers.
Dit jaar 2019 hopen we op een herhaling maar dan in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

Maarten van Hezik
Voorzitter SSRP Bestuur


De muzikale noot tijdens de Houtvaert
De muzikale noot tijdens de Houtvaert

Het aantal ingeschreven schepen is weer gestegen in 2018

PR en Com­mu­ni­ca­tie

Een jaar vol activiteiten

Eind januari 2018 bezorg ik namens het bestuur SSRP een boeket bloemen voor onze beschermvrouwe H.K.H. Prinses Beatrix. Zij wordt 80 jaar en dat krijgt in de media veel aandacht. Ondergetekende is, met het ‘oranje boeket’ in de handen, aan het hek van kasteel Drakensteyn geïnterviewd door het AD, de Telegraaf en Hart van Holland.
Groepje journalisten met microfoons en camera’s onmiddellijk in de aanslag ... Wat doet de SSRP met bloemen bij het hek en waarom is H.K.H. Prinses Beatrix beschermvrouwe? De p.r. voor de televisiecamera is door veel donateurs gezien.

Winterbijeenkomst (10 maart 2018) in Rotterdam

Tijdens de Winterbijeenkomst (10 maart 2018) in Rotterdam heeft de SSRP de Van Waningprijs uitgereikt aan Frits Loomeijer. Deze wisselprijs is hem toegekend wegens zijn bijzondere verdiensten als directeur Scheepvaartmuseum en de geschiedschrijving van historisch beeldmateriaal tot op de dag van vandaag. De WH de Vos wisselprijs is uitgereikt aan Harmen Timmerman wegens het eigenhandig bouwen van de boeier Uiltje. Tevens werd zijn vader Evert Timmerman herdacht die in 2001 aan het boeierproject begonnen was.
De feestelijkheden, gecombineerd met de presentatie van het jaarverslag, vonden plaats bij de KZ&RV De Maas, een van de medeoprichters van de SSRP in 1955. Na de lunch werd te voet de maritieme workshop (Offshore) in het Maritiem Museum bezocht, waarna we in restaurant Lloyd’s een toost uitbrachten op onze beschermvrouwe.

Hout-Vaert

In de warme zomermaand juli neemt de SSRP tezamen met de LVBHB deel aan het project ‘Hout-Vaert’ in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Zeer geslaagd project met veel (media)aandacht voor het varend houten rond en platbodemjacht en het Friese ambacht dat in relatie staat tot identiteit van het ‘Hout’.

FVEN

De Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) heeft zich vooral beziggehouden met het betrekken van de Behoudsorganisaties (BO’s) bij de Federatie. Het samenwerken en de statuten FVEN naleven om het Register Varend Erfgoed Nederland (RVEN) te vullen met Varend Erfgoed en Varende Monumenten.

Overleg

Het ‘Handboek SSRP 2018’ en het ‘Beleidsplan 2018-2020 SSRP’ zijn bijgewerkt en voorzien van de nieuwe privacywetgeving.
De najaarsvergadering van het bestuur in aanwezigheid van de leden van de Raad van Advies en de Beroepsraad in Enkhuizen is transparant en verhelderend m.b.t. de aangepaste officiële SSRP-stukken.

Geschiedenisonline

Voorjaar 2019 dingen wij met onze waardevolle SSRP-website weer mee naar de geschiedenisonlineprijs.nl. We gaan voor ‘GOUD’ met onze prachtige en in het Stamboek geregistreerd staande ‘VLOOT’.

Ineke Verkaaik-Hogervorst
Vicevoorzitter, PR en Communicatie
AB-FVEN

De brochure van de SSRP
De brochure van de SSRP

Het Stamboek laat haar "Beretanden" zien

Ad­mi­ni­stra­tie

Administratie

Sinds eind oktober 2017 zijn veel van de administratieve taken, op zowel secretarieel als financieel gebied binnen de SSRP ondergebracht in een apart kantoor: de Administratie van de SSRP. Deze heeft geen bestuursfunctie, maar wel belangrijke taken namens het bestuur.

We hebben een duidelijke taakomschrijving gemaakt en deze ook uitgebreid uitgewerkt in het handboek.
Voor iedereen was het even wennen, maar in de praktijk werkt het zeer effectief.

Taken die bij de administratie horen

 • Algemeen contactadres;
 • Ondersteuning bestuur met allerhande zaken op organisatieniveau;
 • Ondersteuning stamboekbeheer;
 • Administratie en onderhoud contacten met eigenaren;
 • Registratie van gegevens en financiële zaken;
 • Contacten SdZ , abonnementen;
 • Planning en organisatie beurzen;
 • Samenstellen jaarverslag en rondzenden;
 • Verzorgen drukwerk;
 • Inschrijving schepen;
 • Verzorgen plaquettes;
 • Verzorgen wisselprijzen.

Eigenaren / donateurs

Beheer van gegevens van de donateurs van de SSRP met en zonder schip ligt bij de administratie van de SSRP. Eigenaren van "actieve" schepen zijn, zolang ze eigenaar zijn, gekoppeld aan dit schip. Daarna worden ze gekenmerkt als oud-eigenaar. Een schip kan één (individu, stichting, organisatie, museum) of meerdere eigenaren hebben. In dat geval is er één donatie verschuldigd. Donateurs van de SSRP kunnen deelnemen aan het collectief abonnement op de Spiegel der Zeilvaart. In 2018 deden 219 donateurs mee in dit collectief.

Doeltreffend

In het algemeen kunnen we stellen dat door de automatisering en koppeling van de administratie binnen de website het veel eenvoudiger is geworden om de eigenaren te bereiken, de werkzaamheden te minderen en zeker de jaarlijkse factuurrondes veel sneller af te kunnen ronden. In overleg met onze webpartner iWink kunnen we hier nog stappen maken om dit alles te optimaliseren.

Rita Eissens- van Goor
Administratie SSRP

Aan alle kanten ondersteuning (foto Jan Eissens)
Aan alle kanten ondersteuning (foto Jan Eissens)

Voor iedereen was het even wennen, maar in de praktijk werkt het zeer effectief