Ver­slag van de Pen­ning­mees­ter

Fi­nan­ci­eel ver­slag SS­RP 2018

Inkomsten

Voor u ligt de eerste financiële verantwoording van het Stamboek van mijn hand. Navolgend is een verantwoording opgenomen van de inkomsten en uitgaven over het afgelopen jaar 2018 en de begroting voor 2019. Een uitgebreid financieel rapport van de accountant kunt u vinden op onze website onder het hoofd “ANBI”. Zoals u wellicht weet, wordt de Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten door de belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen nut beogende instelling). Voor de mogelijkheden van fiscaal gefaciliteerde donaties/giften aan de stichting, verwijs ik graag naar de informatie hierover op de website van het Stamboek. Uiteraard kunt u ook nadere informatie bij de administratie aanvragen.

Baten

Voor 2018 is er nader onderscheid gemaakt tussen de verschillende inkomsten categorieën. De vergelijkende cijfers zijn voor zover mogelijk hierop aangepast. In het afgelopen jaar hebben we door nieuwe inschrijvingen/donateurs en het tonen van advertenties op de website een aanmerkelijke toename van de inkomsten gehad.
Sinds de invoering van de digitale facturering hebben we aanzienlijk minder porto- en drukkosten en is het aanmanen eenvoudiger geworden. Met als positief gevolg dat we afgelopen jaar slecht twee donateurs hadden, die hun jaarlijkse donatie niet hebben betaald en inmiddels zijn uitgeschreven.

Lasten

Ook aan de lasten kant is er verder onderscheid gemaakt in de kosten, waarbij zo veel mogelijk de vergelijkende cijfers ook hierop zijn aangepast.
De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de voor het Stamboek zo belangrijke website en is er steeds een beroep gedaan op de betreffende bestemmingsreserve hiervoor. Voor 2018 was het niet nodig om uitgebreid te investeren in vernieuwingen. In de toekomst zal ook voor het vernieuwen en het technisch up to date houden van de website weer gelden benodigd zijn. Voor 2018 is hiervoor van het resultaat € 4.000 gedoteerd aan de bestemmingsreserve. Het voornemen is ook de komende jaren zo’n bedrag aan de bestemmingsreserve toe te voegen.
Evenals voorgaande jaren is voor de lustrumreünie weer € 2.500 toegevoegd aan de voorziening.
Voor het eerst heeft het Stamboek haar eigen donateurs bijeenkomst gehouden in Rotterdam en met € 1.995 aan kosten binnen de begroting gebleven. Voor 2019 is een iets hoger bedrag begroot.
De kosten voor Bestuur, Secretariaat en Beurzen gezamenlijk waren ongeveer conform de begroting. De uitgaven voor Beurzen is nu opgenomen onder het hoofd “Lasten doelstellingen” en ook apart begroot voor 2019, evenals de kosten voor het secretariaat die nu apart zijn verantwoord.
In 2018 heeft de stichting ook haar medewerking verleent aan het evenement “Houtvaert” in het kader van Leeuwarden culturele hoofdstad en de daarvoor betaalde onkostenvergoedingen bedroegen € 916. Voor 2019 is voor evenementen € 750 begroot.
Door gewijzigde presentatie van de cijfers en te lage reservering overlopende accountantskosten in voorgaande jaren zijn de accountantskosten voor 2018 hoog uitgevallen. Voor 2019 worden geen extra kosten verwacht en is een bedrag van € 2.000 opgenomen.
Voor 2019 wordt voor de jaarlijkse bijdrage aan de Federatie Varend Erfgoed Nederland nog uitgegaan van een gelijke bijdrage als in 2018 € 1.100.
Onder de overige kosten is opgenomen de kosten van de nieuwe flyer van de Stichting. Voor 2019 zijn deze uitgaven er niet en is de post Onvoorzien wederom begroot voor € 500.
Het positieve resultaat wordt verdeeld over toevoeging bestemmingsreserve (digitale communicatie website) ad € 4.000 en toevoeging aan de overige reserves ad. € 233.

Werkelijke cijfers 2018 en begroting 2019

  Begroting 2019   Werkelijk 2018   Begroting 2018   Werkelijk 2017
Baten              
Bijdragen donaties 25.500   25.031   25.250   25.182
Inkomsten inschrijvingen 1.500   3.400        
Inkomsten plaquettes 800   825   600   679
Inkomsten criteria 1.000   1.050   2.000   2.155
Inkomsten boeken             35
Inkomsten advertenties 3.250   3.025   1.400    
  ----------   ----------   ----------   ----------
Totaal baten 32.050   33.331   29.250   28.051
               
Lasten doelstellingen              
Criteriumcommissie (minus vergoede reiskosten) 1.000   179   2.000   1.041
Bijeenkomsten 2.500   1.995   2.000   1.003
Beurzen 750   721        
Evenementen (2018 Houtvaert) 750   916        
Wimpels 250   600       -29
Sleutelhangers 100   89       390
Plaquettes 400   399   500   438
Website en internet (vast) 7.900   7.696   7.900   6.545
Website en internet (extra projecten) 1.100   2.460   1.100   7.344
Verrekening Spiegel der Zeilvaart             -705
  ----------   ----------   ----------   ----------
  14.750   15.055   13.500   16.027
Lasten organisatie              
Accountantskosten 2.000   2.827   1.900   1.876
Jaarverslag 300   246   1.250   1.428
Notariskosten             312
Verzekeringen 600   553   600   597
Bestuur (2018 begroting en werkelijk 2017 incl. secretariaat en beurzen) 4.500   4.090   6.500   6.057
Secretariaat 1.500   1.471        
Contributies en bijdragen 1.200   1.118   2.000   2.100
Reservering lustrumreünie 2.500   2.500   2.500   2.500
Overige kosten/onvoorzien 500   844   500    
  ----------   ----------   ----------   ----------
  13.100   13.649   15.250   14.870
               
  ----------   ----------   ----------   ----------
Totaal lasten 27.850   28.704   28.750   30.897
               
  ----------   ----------   ----------   ----------
Totaal baten minus lasten 4.200   4.627   500   -2.846
               
Financiële baten en lasten              
Rentebaten     16       38
Rente- en bankkosten -500   -410   -500   -376
  ----------   ----------   ----------   ----------
  -500   -394   -500   -338
               
  ----------   ----------   ----------   ----------
Resultaat 3.700   4.233   0   -3.184
               
Resultaat verdeling              
Bestemmingsreserve digitalisering 4.000   4.000       -5.000
Naar overige reserves -300   233       1.816
  ----------   ----------   ----------   ----------
  3.700   4.233   0   -3.184

IJsbrand Dijkstra
Penningmeester
  

De Stichting Stamboek Ronde en Platbodemjachten is door de belastingdienst aangemerkt als een culturele ANBI

De Lemsteraak (Mosselaak) WL18 in de avondstilte drooggevallen (foto IJsbrand Dijkstra)
De Lemsteraak (Mosselaak) WL18 in de avondstilte drooggevallen (foto IJsbrand Dijkstra)