Het Stamboek - Be­houd(t) Het Goe­de

Het Stamboek - Be­houd(t) Het Goe­de

Criterium Commissie en schouwen

In 2018 hebben de heren Erik Pluimers, Willem Scholtes, Casimir van der Post, Pieter Duyvis, Gerard en Jan Feikema en Peter Tolsma zitting gehad in de Criterium Commissie, net als voorheen. Ze hebben zich wederom bezig gehouden met de toetsing van schepen die zich hebben aangemeld voor (her)inschrijving in het Stamboek van de SSRP aan de geldende criteria. In het afgelopen jaar hebben we weinig schepen in persoon hoeven te schouwen, maar het grootste deel van de aanvragen, dankzij goed fotomateriaal dat werd meegestuurd, kunnen beoordelen.

Om de kosten voor de aanvrager te besparen, vragen we steeds bij de aanvraag om recente foto’s van onderwaterschip, het schip “boven water” en onder zeil. Indien deze goed genoeg zijn kunnen we aan de hand van dit materiaal de inschrijvingsaanvraag beoordelen en kan de eigenaar zich de kosten van een persoonlijke schouw besparen. Net als vorig jaar bleef de nieuwbouw sterk achter bij datgene wat we in eerdere jaren wel gewend waren en bestaat het grootste deel van de aanvragen uit het activeren van schepen, die eerder al in het Stamboek waren opgenomen en in het zogenaamde 'slapend' bestand (Categorie X) staan.
Ook dit jaar zijn er weer een aantal schepen ingeschreven die reeds lang varen, eerder gebouwd zijn, maar die nu de weg naar de inschrijving in het Stamboek gevonden hebben. Dat kwam onder andere door het aanspreken van scheepseigenaren in de havens, door het vertegenwoordigd zijn op de Klassieke schepenbeurs in Den Helder en Boot Holland en het bevlogen acquireren door een aantal donateurs, waaronder  bestuursleden, onder de eigenaren van schepen, die men op het water of in havens ontmoette.
Ook veel her-inschrijvingen kwamen via deze mond op mond methode tot stand. Opvallend was dat sommige her-inschrijvingen met name werden gedaan, na een aantal jaren in de X-categorie te zijn geweest, omdat het schip nu in de verkoop kwam. Kennelijk is het keurmerk 'Stamboekwaardig' daarbij toch ook belangrijk. Gelukkig komen we zo ook in contact met de nieuwe eigenaren, die zonder meer deze inschrijving voortzetten op hun naam.

Criteria

Daarnaast heeft de Criterium Commissie zich ook weer gebogen over de hedendaagse geldigheid en wenselijkheid van het bestaan van de geldende Criteria. Zowel voor de V/VA klasse als voor de Klassenorganisatie Ronde en Platbodemjachten (R&P) heeft dat na overleg geleid tot een aantal aanpassingen. Zo is de bepaling van de lengte van de kluiverboom, alsmede de plaats waar deze staat en gevoerd kan worden, aan de meeteisen van het KNWV aangepast. Dat om misverstanden met de klassenorganisaties te voorkomen en eenduidig naar de scheepseigenaren op te treden.
Ook willen we hier wederom wijzen op de mogelijkheid voor mensen die dat nodig hebben op grond van persoonlijke omstandigheden, om  bij het bestuur van de SSRP dispensatie aan te vragen voor de ontheffing van één of meerdere criteria onderdelen. Daarbij kan bijvoorbeeld leeftijd en/of voorkomende fysieke beperkingen een reden zijn om deze dispensatie ook toe te kennen voor de duur van de scheepseigendom van deze donateur. Te vaak horen we nog dat donateurs niet bekend zijn met dit fenomeen en zich beperkt voelen door de criteria terwijl dat dus niet nodig is. Ook wij willen onze donateurs graag zo lang en goed mogelijk laten varen.

Criteria voor zeeschouwen

Vorig jaar is een begin gemaakt met het opmeten van een paar authentieke zeeschouwen omdat is gebleken dat de bestaande criteria niet passen op een aantal huidige zeeschouwen. Die opmetingen gaan door en vereisen door tijdsgebrek van ingeschakelde deskundigen, meer tijd dan was voorzien. Derhalve hebben we thans besloten, op grond van de resultaten, de bestaande meetsystematiek van het KNWV te gaan volgen opdat een aantal schouwen, die we tot nog toe moesten afkeuren, nu wel voor inschrijving in aanmerking komen. We hopen daarmee recht te doen aan de grotere (kajuit-)schouwen die nu reeds rondvaren maar die tot nog toe niet voldeden aan de criteria van de SSRP. Aan Dirk Blom Sr. En Martijn van Schaik dank voor hun bemoeienis met deze zaak.

Het wedstrijdveld

Het overleg met de wedstrijdsport, zowel dat met de V/VA Klassenorganisatie als dat met de Klassenorganisatie Ronde en Platbodemjachten, is constructief verlopen in het afgelopen jaar en gaat het komend jaar op een zelfde voet voortgezet worden. Ook is vorig jaar al het initiatief genomen door de Klassenorganisatie R&P, en de Criterium Commissie om de mogelijkheden te gaan bekijken om een aparte klasse in te gaan richten voor de houten schepen.

Dit omdat gebleken is dat de belangstelling en betrokkenheid van deze schepen binnen de bestaande grotere klasse Rond en Plat minimaal is. Omdat er in de kring van eigenaren van deze houten schepen wel degelijk de vraag is geopperd om te komen tot een, voor hen ook meer en eerlijker competitief wedstrijdveld, wordt thans onderzocht of een dergelijke nieuwe klasse daarin meer evenwichtigheid en belangstelling voor het wedstrijdzeilen zou kunnen bewerkstelligen. De samenstelling van een Commissie die zich met de oprichting van een dergelijke klasseorganisatie bezig houdt is, in samenwerking met het Verbond, geformeerd en gehoopt wordt dat we eenieder aan het eind van dit jaar omtrent dit onderwerp meer duidelijkheid kunnen geven.

De Friese Competitie

Na veel geharrewar in de afgelopen jaren over de geldige of ongeldige deelname aan wedstrijden in de Friese Competitie (FC) is na overleg met de KZV Oostergoo en de Regionale Friese Reünie, een overleg gevoerd over de te varen koers.
Voor de wedstrijden van de FC geldt:

 • Alleen schepen die "actief" staan ingeschreven in het Stamboek van de SSRP kunnen geldig deelnemen;
 • Schepen die "actief" staan ingeschreven en een geldige meetbrief voor dit jaar hebben, kunnen op basis van hun toegerekende TVF deelnemen.
 • Schepen die wel "actief" staan ingeschreven in het Stamboek, maar die geen geldige meetbrief kunnen tonen, krijgen een exra TVF van 25% op de hoogte TVF in die klasse.

Daarmee hopen we duidelijkheid te hebben geschapen in het wedstrijdveld en een eenduidige leidraad voor de participerende organisaties te hebben opgesteld. Overigens staat het de organisaties vrij om naast de bestaande ronde en platbodemklassen, die van ouds her aan deze wedstrijden deelnemen, een open klasse voor andere schepen, als jollen bollen, pramen etc. te organiseren. We hopen zo op een voorspoedig 2019 en kijken met plezier terug op 2018.

Peter Tolsma
Voorzitter Criterium Commissie

De overdracht van het Fries jacht 'Mercurius' aan de nieuwe eigenaren in 2018 in Grouw (foto: Remco de Vries, Omrop Fryslân)
De overdracht van het Fries jacht 'Mercurius' aan de nieuwe eigenaren in 2018 in Grouw (foto: Remco de Vries, Omrop Fryslân)

Behoud(t) het Goede!

Het Stamboek - Be­heer

Schepen in het Stamboek

De schepen in het Stamboek worden in een 10-tal categorieën ingedeeld. Dat is in de afgelopen ruim 60 jaar gebeurd om vooral het onderscheid tussen de monumentale van 1950 en daarvoor en de na 1950 gebouwde schepen duidelijk te maken. Door de diverse wisselingen van eigenaren door de jaren heen is er een groot aantal schepen, waarvan we de eigenaar op dit moment niet meer kennen. Deze staan op dit moment als "niet actief" geregistreerd in het Stamboek. De presentatie van de schepen op onze website trekt veel belangstelling en levert veel extra informatie op en vaak ook de mogelijkheid om de huidige eigenaar te traceren. Deze proberen we te bewegen hun schip weer te "activeren" in het Stamboek. Dat dat vaak lukt mag blijken uit de Her-Inschrijvingen van het afgelopen jaar.

Categorieën en dispensaties

De introductie van de Categorie R (estauratie en (Ver)Nieuwbouw) werkt goed. Ook het afgelopen jaar hebben we op deze manier contact gekregen met eigenaren die met uitgebreide restauraties bezig zijn of daartoe opdracht hebben gegeven. De schepen in deze categorie worden geregistreerd, niet "actief" ingeschreven. Het betreft Ronde en Platbodemjachten die, ooit of nog nooit zijn ingeschreven, langdurig worden gerestaureerd, "vernieuwbouwd" of geheel nieuw worden gebouwd. De periode tussen de aanvang van de werkzaamheden en afronding kan soms jaren duren. Per eind 2018 zijn er vijftien schepen op deze manier vastgelegd. Het is de bedoeling om via de website, de voortgang van de werkzaamheden te kunnen volgen. Na afronding van de restauratie worden de schepen door de Criterium Commissie geschouwd voor opname als "actief" Stamboekschip in één van de categorieën A tm D.

Aantallen (ooit) ingeschreven schepen per categorie per 31-12-2018

Een aantal schepen krijgt bij (her)inschrijving een dispensatie. Een voorlopige dispensatie kan worden gegeven aan schepen die bijvoorbeeld op een eerder moment waren ingeschreven, toen de huidige Criteria nog niet van kracht waren. Deze schepen krijgen een + bij hun categorie-indeling. Daarnaast zijn er schepen die (voorlopig) worden toegelaten, nadat in overleg is afgesproken dat bepaalde onderdelen van het schip binnen een afgesproken tijd worden aangepast, zodat ze daarna wel volledig voldoen aan de geldende criteria. Deze schepen krijgen tijdelijk een ++ bij hun categorie-indeling.

Categorie Totaal
A 174
B 91
B+ (Tijdelijke dispensatie) 1
C 83
D 468
D+ (Tijdelijke dispensatie) 38
D++ (Blijvende dispensatie) 9
M (useum) 21
R  (estauratie en (Ver)Nieuwbouw) - nog géén plaquette 15
O (pgeschort) 5
V (erdwenen) - gesloopt, vergaan, verbrand of echt onvindbaar 96
X ("Niet actief", Eigenaar geen donateur) 1358
Z (Ooit geregistreerd zonder plaquette) - géén plaquette 216
   
Eindtotaal 2575

Aantal schepen "Actief" met daarbij de kandidaten voor inschrijving in het RVEN

Aantal 'actieve' schepen per 31-12-2018
Categorie A-D en M)
900  
Aantal schepen opgenomen in RVEN
Categorie A, B, M en 50 jaar of ouder
75 Waarvan 67 Varend MonumentⓇ en 
Varend Erfgoed

Aantal schepen potentieel "Varend MonumentⓇ"
Categorie A, B en M

287  
Aantal schepen potentieel "Varend Erfgoed"
(50 jaar of ouder)
112  


Totaal 399 schepen kunnen (situatie 31-12-2018) in het Register Varend Erfgoed Nederland worden opgenomen.

Overzicht ingeschreven schepen in het Stamboek van de start van het Stamboek

Uit onderstaande grafiek kan worden afgeleid dat de manier waarop het Ronde en Platbodemjacht op dit moment wordt gepresenteerd zeker vruchten afwerpt. In 2012 zijn vanwege de huidige automatisering, de bestanden behoorlijk opgeschoond. Alle toen bekende eigenaren zijn aangeschreven met de vraag of de in het archief beschikbare informatie nog actueel was. Dat heeft er toen toe geleid dat er veel schepen zijn verhuisd naar de Categorie X ("inactief"). Maar dat heeft er ook in geresulteerd dat er heel veel nieuwe informatie beschikbaar komt, die we gedigitaliseerd zichtbaar kunnen maken. De duidelijke presentatie van de schepen, de geschiedenis en het verhaal van de wereld daaromheen, motiveert eigenaren om hun eigen schip ook weer te "activeren". 
Toch vallen er jaarlijks weer schepen af door verkoop of andere redenen, maar dat aantal wordt gelukkig de laatste jaren ruimschoots goed gemaakt door de nieuwe en her-inschrijvingen. Ons streven is nu jaarlijks het aantal "actieve" schepen uit te breiden. In 2018 is dat ook weer gelukt. Ondanks alle mutaties in het Stamboek, hebben we eind 2018 het record van 900 "actieve" schepen bereikt!
We zijn ook nog even in de historie van het Stamboek gedoken. Helaas is de presentatie van de cijfers door de jaren heen niet duidelijk of volledig. Ook in alle Jaarverslagen niet. Omdat voor 2012 het begrip "actief ingeschreven" nog niet was ingevoerd, blijken de cijfers uit meerdere jaren daarvoor ook niet helemaal te kloppen. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk uit bestaande overzichten te controleren en komen tot de volgende resultaten voor wat betreft de "actief" ingeschreven schepen en de mutaties in de vermelde jaren.

De website van de SSRP

Het belangrijkste publicatiekanaal van de SSRP is onze website. Naast de 2575 schepen, waarvan we de geschiedenis in de schepenpagina's beschrijven, verzamelen we veel historisch materiaal over nagenoeg alles wat met onze Ronde en Platbodemjachten te maken heeft en de wereld daaromheen. Een schip is niet zo maar iets. Het heeft een ontwerper, een bouwer, toeleveranciers van materialen en hulpmiddelen en natuurlijk de diverse eigenaren. Dat alles proberen we zoveel mogelijk in het perspectief van het schip te plaatsen en dan ook nog over alle jaren waarin de schepen zich ontwikkeld hebben tot wat er tegenwoordig nog wordt gebouwd. Daar heeft de SSRP mede mee te maken en onze Criterium Commissie stelt alles in het werk, om die ontwikkelingen zo goed mogelijk vanuit doelstellingen van het Stamboek te begeleiden.
Deze ontwikkeling is rond de eeuwwisseling gestart en vanaf het moment dat we in 2012 de samenwerking met onze web-partner iWink in Groningen zijn aangegaan is alles in een stroomversnelling gekomen. Door hun technische hulpmiddelen en hulp kunnen we heel snel reageren op alle ontwikkelingen en de vele reacties die we op onze publicaties krijgen.

Bezoekcijfers

Daarnaast heeft het Stamboek een groot archief aangelegd sinds haar oprichting. Daarbij is het Fries Scheepvaart Museum onze belangrijkste partner en fungeert daarbij als "fysiek" archief. Iets waar we heel blij mee zijn en waar we naar hartelust uit kunnen putten. Ook de archieven van de diverse Watersportbladen uit Nederland (Ons Element, Watersport, De Waterkampioen, de Golfslag, de Watersport, Spiegel der Zeilvaart) en daarbuiten zijn een belangrijke bron van informatie, die we nu bij de diverse schepen kunnen ontsluiten.

Als je zo aan het werk bent kom je diverse liefhebbers, alleen of in groepjes, tegen die al jaren aan het speuren zijn naar belangrijke feiten en gebeurtenissen uit het verleden. Er gaan heel wat foto's en geschiedenissen over de mail. Allemaal nieuwe gegevens, waarmee wij de informatie over en rond de schepen en werven vollediger kunnen maken. Dat dit in een behoefte voorziet, blijkt uit het vele bezoek aan de website en de reacties die we daarop mogen ontvangen. De meest interessante publiceren we ook op de website. Maar we weten dat er nog veel "vergeten" dag- en fotoboeken liggen te verstoffen op zolders. Regelmatig komen er interessante exemplaren "boven water".

Vanaf de start van de website in 2012, zien we een toename van bezoekers. Van Google-Analytics tonen we de laatste drie volle jaren. Ze laten veel "nieuwe" bezoekers zien, die nog niet eerder de website bezochten. Een vergelijking tussen 2017 en 2018 leert dat we weer groene cijfers schrijven. Het valt vooral op dat de bezoeker langer blijft en dat er veel meer pagina's bezocht zijn.
Wij voegen regelmatig nieuwe pagina's met interessante informatie toe om de website ook voor de "terugkerende" bezoeker interessant te houden. Daarnaast verwerken we dagelijks nieuwe gegevens over de schepen, die in de Schepenlijst zijn opgenomen. Nieuwe informatie, die ons digitale archief steeds waardevoller maakt.

Bezoekcijfers in 2016
Bezoekcijfers in 2016
Bezoekcijfers in 2017
Bezoekcijfers in 2017
Bezoekcijfers in 2018
Bezoekcijfers in 2018
Vergelijking bezoekcijfers 2017 en 2018
Vergelijking bezoekcijfers 2017 en 2018

Cijfers van de website eind 2018

Aantal vastgelegde schepen in het Stamboek (stand 31-12-2018) 2575
Aantal 'actief' ingeschreven schepen in het Stamboek per 31-12-2018 900
Aantal nieuw en opnieuw ingeschreven schepen in het Stamboek in 2018 58
Aantal meer dan 100 jaar oude schepen in het Stamboek in 2018 211
Aantal pagina's in de website (inclusief de schepenpagina's) 4354
Aantal vastgelegde (oud)eigenaren 6476
Aantal beschikbare fotoalbums met vele historische ansichtkaarten en foto's 23

Inrichting van de website

Onze website heeft twee ingangen:

 • de "voorkant", de website zoals elke gebruiker op het Internet kan zien. 
 • de "achterkant" voor de beheerders, webmaster, secretaris en penningmeester. Deze hebben de beschikking over een programma om alle vastgelegde gegevens van eigenaren, schepen en de informatiepagina's te beheren.

De eigenaren/donateurs kunnen met een eigen Inlogcode via "Mijn SSRP" hun eigen, vastgelegde gegevens inzien en eenvoudig wijzigingen doorgeven aan de beheerders. Het principe van de "Mijn.."-pagina's wordt in veel websites gebruikt. Maar de praktijk leert dat lang niet elke gebruiker dit als "normaal" ervaart. Onze administratie helpt er bij om alle vastgelegde informatie met de eigenaren/donateurs op andere manieren te delen, zodat zij ook op de hoogte zijn van de informatie die in de website/administratie zijn vastgelegd.

Onze doelstelling is om de website doorlopend te verbeteren door de toegankelijkheid van de informatie voor alle bezoekers te vergroten. Belangrijk is daarbij de schermgrootte van de apparaten waarmee contact met de site wordt gezocht. In het afgelopen jaar was het verbeteren van de geschiktheid van de website voor alle beschikbare schermgroottes een belangrijk speerpunt. De website laat zich goed zien op zowel het grote beeldscherm thuis als op de mobiele telefoon. Ook zoekmachines als Google vinden dit belangrijk en belonen dit met een hogere ranking in de zoekresultaten.

De bezoekersstromen worden daarvoor ook geanalyseerd. De website telt op dit moment 4354 verschillende pagina's. Als alle bezoeken aan een pagina bij elkaar worden opgeteld, komen we tot een aantal van ruim 300.000 bezochte pagina's. De schepenpagina's zijn daarbij duidelijk favoriet.

"Papieren" Schepenlijst 2019: 10 verschillende overzichten in A5 PDF-formaat

De "papieren" Schepenlijst 2019 is op de website beschikbaar in een afdrukbaar A5 PDF-formaat.  
Ze bestaat uit een 10-tal onderdelen, vanuit verschillende gezichtspunten samengesteld. U kunt ze per afgerond deel downloaden en indien gewenst zelf op papier (A5-formaat) afdrukken. De documenten zijn een momentopname van de gegevens van schepen en eigenaren zoals we ze op 31 december 2018 in ons archief hebben vastgelegd. De Schepenlijsten worden NIET meer door ons afgedrukt en via de post naar de eigenaren gezonden. Alle Schepenlijsten vanaf de start van het Stamboek proberen we in PDF-formaat te presenteren op de website.

Opsporing verzocht en Gezocht: nieuwe eigenaar

Onze rubrieken Opsporing verzocht en Gezocht: nieuwe eigenaar voorzien in een behoefte. Van een aantal schepen hebben we de herkomst kunnen opsporen en van andere schepen is in ieder geval meer informatie "boven water" gekomen. Er zijn voor een aantal schepen nieuwe eigenaren gekomen, om de zorg voor ons Varend Erfgoed weer voor een aantal jaren te continueren.

"Goed" gebundeld: Bundeling van diverse verhalen en reacties

 In de rubriek "Goed" gebundeld bundelen we alle nieuwsfeiten, (korte) verhalen en interessante reacties.

 • De Nieuwsbrief "Beretanden"met daarin de meest actuele en in het oog springende informatie vanuit de SSRP (Ineke Verkaaik-Hogervorst);
 • Het maandelijks vlugschrift "Uit het Stamboek - Behou(d)t het Goede" (Gerard ten Cate);
 • "In beeld": Verhaaltjes over maritieme zaken uit het dagelijks leven (Dirk Huizinga);
 • Stamboekbijdrages in de Spiegel der Zeilvaart (Jan Eissens);
 • Aanvullingen en reacties op informatie, geplaatst op deze website (Opgemerkt).

Privacy

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG) is de SSRP verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, die via deze website worden verzameld. Onder verwerken valt het verzamelen, vastleggen, ordenen en bewaren van persoonsgegevens. De AVG is op 14 april 2016 aangenomen en goedgekeurd door de EU.
De AVG werd op 25 mei 2018 van toepassing. Het doel van de wet is het regelen van de bescherming van persoonsgegevens van natuurlijke personen en het vereenvoudigen van informatiestromen in de EU. De Wet is van toepassing wanneer er sprake is van een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Dat is inderdaad bij de SSRP het geval. Daarom hebben we in de website een aparte pagina opgenomen waarin duidelijk wordt vermeld welke gegevens we verwerken en hoe we dat doen. Daarbij respecteren we natuurlijk alle rechten van de verstrekkers van deze gegevens.

De Boekenplank: een nieuw project van de SSRP

De SSRP gebruikt voor het onderhoud en publicatie van haar website het C(ontent) M(anagement) S(ysteem) Kirra, van iWink in Groningen. Voor het Jaarverslag wordt een onderdeel daarvan gebruikt: “Kirra Reporting”, in een aparte omgeving naast de website. Met deze Reporting software kun je eenvoudig verslagen realiseren en publiceren. Zowel als website als in een druk-klaar PDF-formaat. Het Jaarverslag wordt bijvoorbeeld in gedrukte vorm aan onze Beschermvrouwe H.K.H. Prinses Beatrix gestuurd.
De software biedt de mogelijkheid om informatie in het jaarverslag en in de website eenvoudig aan elkaar te verbinden (te “linken”). We hebben al een aantal jaren ervaring met ons Jaarverslag en willen het nu ook gebruiken voor uitgebreidere publicaties.

Eén van de doelstellingen van de SSRP is: Het maken van propaganda voor de Ronde en Platbodemjachten in zo breed mogelijke zin. Daarvoor hebben we een nieuwe omgeving, naast www.ssrp.nl ingericht: De Boekenplank. Daarin kunnen we uitgebreidere publicaties publiceren, op elke schermgrootte. Goed vormgegeven en toegankelijk en tegelijkertijd ook in boekvorm besteld en gelezen.

Veel informatie kan in de website zelf worden opgenomen, gekoppeld aan schepen in het Stamboek. Maar soms is deze informatie zo uitgebreid, dat het overzichtelijker is om het als een aparte digitale publicatie te publiceren, die ook gedrukt kan worden. Ons Jaarverslag is daar een prachtig voorbeeld van. Eerder werd daarvoor alle informatie verzameld, bewerkt en via een vormgever in een jaarverslag verwerkt, waarna het werd gedrukt en vervolgens naar alle donateurs van de Stichting werd gestuurd. Tegenwoordig lezen alle donateurs het jaarverslag als website via elk formaat scherm en worden er slechts nog een klein aantal exemplaren vanuit de website gedrukt en verstuurd.
In het verleden heeft de SSRP meegewerkt aan veel, uitsluitend gedrukte, publicaties. Voorbeelden daarvan zijn de Stichtingsmonografieën over diverse onderwerpen en bijv. de monografieën van Vermeer over de Ronde jachten. De kosten daarvan waren hoog. Het samenstellen, vormgeven, drukken en verzenden, vereisten een groot budget.
In de Boekenplank kunnen dergelijke publicaties nu ook digitaal als website worden opgenomen, met de mogelijkheid om er middels een door het systeem gegenereerde PDF, een kwalitatief goed gedrukt exemplaar van te maken. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop dit Jaarverslag digitaal te lezen is en daarnaast ook als PDF te downloaden om als boekje af te drukken. De publicaties in de Boekenplank hebben vaak een grotere omvang. In de Boekenplank-omgeving wordt de mogelijkheid geboden om een gedrukt exemplaar via de SSRP te bestellen en thuisbezorgd te krijgen.

De eerste publicatie in de Boekenplank is van Gerard ten Cate en is het verhaal van de Lemsteraak 'Wielewaal'. In 2018 is de 'Wielewaal' 93 jaar oud. En …. inderdaad, de mast is krom. Een zoektocht naar ruim 90 jaar geschiedenis van een Lemsteraak. Het project Boekenplank en de eerste publicatie 'Wielewaal' daarin, worden begin 2019 publiekelijk gemaakt.

Jan Eissens
Stamboekbeheerder

Digitaal en in boekvorm: In 2018 is de 'Wielewaal' 93 jaar oud. En …. inderdaad, de mast is krom.
Digitaal en in boekvorm: In 2018 is de 'Wielewaal' 93 jaar oud. En …. inderdaad, de mast is krom.

Van papier naar digitaal en weer terug